Search
Add bug

Մեքենաների ճանապարհ է սա, ոռոգման ջրի խողովակ է վնասվել

Address: Armenia, Yerevan, 1 Tigran Petrosyan Street
Status: Solved
Date: August 13, 2019 | 406 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 4

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Փոխանցված է Դավթաշեն վարչական շրջան:

August 13, 2019 18:57

Bug status was changed from "Forwarded to the administrative district" to "In progress"

CityBugs Administrator

Դավթաշեն վարչական շրջանից տեղեկացնում են, որ առկա էր ոռոգման ջրագծի վթար, վթարը վերացվել է, կիրականացվեն փոսանորոգման աշխատանքներ:

August 16, 2019 19:25

Ani Sargsyan

Ու մինչև հիմա ոչինչ չի փոխվել

November 28, 2019 20:45

Bug status was changed from "In progress" to "Solved"

CityBugs Administrator

Դավթաշեն վարչական շրջանից տեղեկացրին, որ խողովակը նորոգվել է:

December 04, 2019 16:51

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!