Search
Add bug

Մեքենաների ճանապարհ է սա, ոռոգման ջրի խողովակ է վնասվել

Address: Armenia, Yerevan, 1 Tigran Petrosyan Street
Status: In progress
Date: August 13, 2019 | 71 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 2

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Փոխանցված է Դավթաշեն վարչական շրջան:

August 13, 2019 18:57

Bug status was changed from "Forwarded to the administrative district" to "In progress"

CityBugs Administrator

Դավթաշեն վարչական շրջանից տեղեկացնում են, որ առկա էր ոռոգման ջրագծի վթար, վթարը վերացվել է, կիրականացվեն փոսանորոգման աշխատանքներ:

August 16, 2019 19:25

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!