Search
Add bug

Տարիք ունեցող ջրափոսեր

Category: Other
Address: 6, Երևան 0054, Հայաստան
Status: In progress
Date: June 10, 2019 | 15 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 2

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Փոխանցված է Դավթաշեն վարչական շրջան:

June 12, 2019 20:10

Bug status was changed from "Forwarded to the administrative district" to "In progress"

CityBugs Administrator

Տեղեկացնում ենք, որ Դավթաշեն վարչական շրջանում մեկնարկել են ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի վերանորոգման աշխատանքները, նշված հասցեն ընդգրկված է բակային տարածքների ասֆալտապատման ծրագրում:

June 13, 2019 17:35

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!