Search
Add bug

Փոս ճանապարհին

Category: Transport
Address: 64 Աբովյանի փողոց, Երևան 0009, Հայաստան
Status: Solved
Date: March 07, 2019 | 74 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 3

Bug status was changed from "New" to "Solved"

Արեգ Մելիքսեթյան

Խնդիրն արդեն լուծվել է:

March 12, 2019 16:29

CityBugs Administrator

Կենտրոն վարչական շրջանի կոմունալ տնտեսության բաժնից տեղեկացնում են, որ խնդիրը լուծված է:

March 18, 2019 11:14

CityBugs Administrator

March 18, 2019 11:14

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!