Search
Add bug

Խնդրում եմ այս ծառը ստուգեք։ Տեսքից չորացած է երևում։ Գտնվում է Կոմիտասի արձանի և Սայաթ-Նովա 1 շենքի արանքում, մոտավորապես հենց մեջտեղը։ Կոմիտասի արձանից եթե նայենք Կոմիտասի ձախ ուղղությամբ կտեսնենք այդ ծառը։

Address: Մարկ Գրիգորյանի փողոց, Երևան, Հայաստան
Status: New
Date: June 22, 2019 | 280 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 0

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!