Search
Add bug

Փոս դիտահորի կողքին: Թումանյանից եթե Եզնիկ Կողբացու փողոցով գնանք դեպի Խուլ ու համրերի կենտրոն, շենքին չհասած, անկյունի մոտ:

Address: 75 Եզնիկ Կողբացու փողոց, Երևան 0002, Հայաստան
Status: Solved
Date: February 26, 2019 | 83 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 1

Bug status was changed from "New" to "Solved"

CityBugs Administrator

Կենտրոն վարչական շրջանից տեղեկացնում են, որ խնդիրը լուծվել է:

March 04, 2019 20:33

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!