Search
Add bug

Արդեն ավելի քան 6 ամիս է, Երևանի Հ. Թումանյան փողոցի նոր էներգախնայող լուսատուները չեն վառվում, փոխարենը աշխատում են հները, չնայած որ տեղադրվել են էներգախնայողները 2020-ի դեկտեմբերին։

Category: Utility services
Address: 33/1 Թումանյան փողոց, Երևան 0002, Հայաստան
Status: New
Date: June 19, 2021 | 417 day(s) passed

Images

Supporters :
0
A A
  • Created bugs: 18
View profile

Bug comments - 0

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!

From same user