Search
Add bug

Թեյշեբաինի փողոցը պետք է նորոգել, այժմ վատ վիճակում է։ Փոսալցնել ասֆալտը, վերականգնել լուսավորությունը, փոխել ճանապարհային նշանները, մայթերը ասֆալտապատել

Address: 73 Արցախի պողոտա, Երևան 0053, Հայաստան
Status: In progress
Date: May 27, 2021 | 441 day(s) passed

Images

Supporters :
0
A A
  • Created bugs: 18
View profile

Bug comments - 1

Bug status was changed from "New" to "In progress"

Shengavit Administrative District

Տեղեկացնում ենք, որ ասֆալտի բավարար ծավալների դեպքում Ձեր խնդրանքը կբավարարվի։ Տեղեկացնում ենք նաև, որ լուսավորության համար միջնորդվել է ՓԲ ընկերությանը, իսկ ճանապարհի նշանների կարգավորման համար միջնորդություն է ներկայացվել Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորդի վարչությանը։

June 28, 2021 09:52

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!

From same user