Search
Add bug

Արցախի պողոտայի՝ Արին Բերդ փողոցից հետո շատ անբարեկարգ է։ Տեղադրել նոր եզրաքարեր, բարեկարգել, տեղադրել կոյուղի, ասֆալտապատել, տեղադրել գիշերային լուսավորություն

Address: 44 Արցախի պողոտա, Երևան, Հայաստան
Status: New
Date: May 27, 2021 | 122 day(s) passed

Images

Supporters :
0
A A
  • Created bugs: 17
View profile

Bug comments - 0

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!

From same user