Search
Add bug

Աղբի կուտակում... գարշահոտ... մեկ շաբաթից ավել աղբահանություն չի կատարվել

Address: 14 Մինաս Ավետիսյանի փողոց, Երևան 0069, Հայաստան
Status: Forwarded to the administrative district
Date: August 05, 2019 | 165 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 2

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Ուղարկվել է Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջան:

August 06, 2019 14:42

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!