Search
Add bug

Քանդվում է շենքի ֆունդամենտը,

Address: 39, Yerevan 0054, Armenia
Status: In progress
Date: July 30, 2019 | 173 day(s) passed

Images

Supporters :
2

Bug comments - 2

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Փոխանցվել է Դավթաշեն վարչական շրջան:

August 05, 2019 20:31

Bug status was changed from "Forwarded to the administrative district" to "In progress"

CityBugs Administrator

Դավթաշեն վարչական շրջանից տեղեկացրել են, որ գույքագրվել են առկա ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի փոսերը, կիրականացվեն փոսանորոգման աշխատանքներ: Աշխատանքները շարունակվում են:

August 16, 2019 19:17

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!

From same user