Search
Add bug

Test ara

Address: Mirna Chalouhi, Lebanon
Status: Not a Bug
Date: June 19, 2019 | 156 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 2

Bug status was changed from "New" to "Not a Bug"

CityBugs Administrator

Հարգելի Արա: Շնորհակալ ենք մեր հարթակը փորձարկելու համար: Խնդրում ենք տեղեկացնել, եթե կարող ենք որևէ բանով օգտակար լինենք Ձեզ:

June 26, 2019 18:56

Robert Bzdigian

es mer Dan mot a

August 12, 2019 21:01

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!

From same user