Search
Add bug

Վտանգավոր փոս/ ՀԷՑ-ի աշխատողները շինարարական աշխատանքներ են իրականացնել ու սենց առանց նշաններ տեղադրելու թողել գնացել են

Address: 52 Շիրազի փողոց, Երևան, Հայաստան
Status: Solved
Date: March 31, 2019 | 325 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 2

Arman Atoyan

Արդեն լցրել են էս փոսերը

April 24, 2019 23:53

Bug status was changed from "New" to "Solved"

CityBugs Administrator

Խնդիրը լուծված է:

April 29, 2019 13:47

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!

From same user