Search
Add bug

Անձրևատարների վերանորոգումը մեղմ ասած պատշաճ չի կատարվել։

Address: Հովնաթանի փողոց, Երևան, Հայաստան
Status: Solved
Date: March 11, 2019 | 70 day(s) passed

Images

Supporters :
3

Bug comments - 3

Hrach Seyranyan

Մինչև "վերանորոգումը"

March 11, 2019 13:52

Hrach Seyranyan

Ապրիլի 5ի դրությամբ

May 15, 2019 12:01

Bug status was changed from "New" to "Solved"

Hrach Seyranyan

Տևեց 3 ամիս ("վերանորոգվել" էր Փետրվարի 11-12ին)

May 15, 2019 12:06

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!

From same user