Search
Add bug

Ապօրինի տեղադրված սյուներ , որոնք շատ դժվարացնում են մեքենայով անցնելը

Address: 37 Mesrop Mashtots Ave, Yerevan, Armenia
Status: New
Date: September 04, 2020 | 231 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 1

A A

Դրանք նրա համար են տեղադրվել, որպեսզի թույլ չտանք կայանելմեքենաներ

March 25, 2021 11:08

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!