Search
Add bug

Աղբահանութուն իրականացնողները բունկերից հանել են արկղեր,լցրել են աղբի բունկերի կողքը,պատուհանների տակ և գնացել;աբողջ մուտքը արկղերով և աղբով է լցվել

Address: Raynisi 89 St, Երևան 0069, Հայաստան
Status: Solved
Date: August 24, 2020 | 148 day(s) passed

Images

Supporters :
1

Bug comments - 1

Bug status was changed from "New" to "Solved"

Գագիկ Հարությունյան

👍

August 27, 2020 13:46

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!

From same user