Search
Add bug

Ժամանակին այստեղ գովազդային վահանակ էր, վահանակը հանել են բայց տեղը թողել են շատ վտանգավոր երկու սուր մետաղյա կտորներ, որը կարող է ցանկացածի ոտքը շատ լուրջ վնասել չնկատելու դեպքում։

Category: Utility services
Address: 30 Տիգրան Պետրոսյանի փողոց, Երևան 0054, Հայաստան
Status: New
Date: February 16, 2020 | 141 day(s) passed

Images

Supporters :
1
  • Created bugs: 6
View profile

Bug comments - 1

T i k o

Խնդիրը լուծված է։

February 17, 2020 10:57

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!