Search
Add bug

Երկաթյա արմատուրանները, որոնք դուրս են եկած գետնանցման հատակից, խանգարում են մարդկանց անվնաս քայլելուն, հարկավոր է կտրել կամ հավասարեցնել հատակին դուրս պրծած, աչքին վրիպող երկաթյա արմատուրայի ծայրերը

Address: 3 Mesrop Mashtots Ave, Yerevan 0015, Armenia
Status: New
Date: February 16, 2020 | 180 day(s) passed

Images

Supporters :
1

Bug comments - 0

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!

From same user