Search
Add bug

քանդված ասֆալտ (ասֆալտապատման աշխատանքները թողել են անավարտ, ինչի հետևանքով ասֆալտը մանր քարերի է վերածվել և կոշիկների տակ մտնելով լցվում է տներ)

Address: 0015, փող., 28ա շենք, Պարոնյան փողոց, Երևան, Հայաստան
Status: New
Date: February 03, 2020 | 1326 day(s) passed

Images

Supporters :
0
  • Created bugs: 7
View profile