Search
Add bug

A dangerous open deep hole, with kids running around. Վտանգավոր բաց «լյուկ», կողքը երեխաներ են վազվզում։ Շտապ պետք է փակվի, եթե մեկը մեջը ընկնի` կմահանա։

Address: 33, Yerevan 0097, Armenia
Status: Forwarded to the administrative district
Date: October 15, 2019 | 226 day(s) passed

Images

Supporters :
2
  • Created bugs: 1
View profile

Bug comments - 2

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Փոխանցվեց Աջափնյակ վարչական շրջան:

October 18, 2019 20:49

Areg Jan

Երկու շաբաթ անց ոչ֊մի բան չի արվել։ Ամոթ ձեզ։

October 27, 2019 08:32

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!

From same user