Search
Add bug

Մայթերի նորոգումը կիսատ է թողնված, արդեն երկար ժամանակ, Աթենք գործարանի մուտքից ներքև հատվածում

Address: 55a Tsarav Aghbyur St, Yerevan, Armenia
Status: In progress
Date: October 09, 2019 | 101 day(s) passed

Images

Supporters :
1

Bug comments - 2

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Ուղարկվել է Ավան վարչական շրջան:

October 09, 2019 20:22

Bug status was changed from "Forwarded to the administrative district" to "In progress"

CityBugs Administrator

Ավան վարչական շրջանից նշեցին, որ խնդիրը կփոխանցվի համապատասխան բաժնին:

October 10, 2019 20:37

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!