Search
Add bug

մի տարիա ջուրը հոսումա

Category: Utility services
Address: Dashtents bck, Երևան, Հայաստան
Status: Solved
Date: September 30, 2019 | 362 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 6

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Փոխանցվեց Էրեբունի վարչական շրջան:

October 03, 2019 13:06

Арсен Хачатрян

եկան,նայեցին,գնացին կորան...

October 09, 2019 19:02

Арсен Хачатрян

ջուրը ոնց հոսում էր,ըտենցել հոսումա

October 09, 2019 19:04

Bug status was changed from "Forwarded to the administrative district" to "In progress"

CityBugs Administrator

Էրեբունի վարչական շրջանից ծանուցել են, որ խնդրից տեղյակ են, փոխանցել են պատասխանատուին:

October 18, 2019 18:21

Арсен Хачатрян

նորոգեցին,շնորհակալություն

October 21, 2019 13:19

Bug status was changed from "In progress" to "Solved"

CityBugs Administrator

Շնորհակալ ենք Ձեզ, որ դարձնում եք մեր քաղաքն ավելի լավ տեղ ապրելու համար:

October 24, 2019 20:29

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!

From same user