Search
Add bug

Աղբի կուտակում և անհրաժեշտ է մեկ հատ ավել աղբաման

Address: 16 Victor Hambardzumian Street, Yerevan 0012, Armenia
Status: Solved
Date: September 24, 2019 | 732 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 3

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Փոխանցված է Արաբկիր վարչական շրջան:

September 25, 2019 18:44

Tatevik Mkhitaryan

Այսօր արդեն կատարվել է աղբահանությունը: Սպասում ենք լրացուցիչ աղբամանի:

September 25, 2019 20:25

Bug status was changed from "Forwarded to the administrative district" to "Solved"

CityBugs Administrator

Աղբամանն ավելացվել է, աղբը՝ հեռացվել:

October 03, 2019 12:23

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!