Search
Add bug

Ավելացնել թեքահարթակ։ Այս հատվածը մեծ խնդիր է հաշմանդամների եւ հեծանվորնդերի։

Address: էրեբունի, Հայաստան
Status: Forwarded to the administrative district
Date: September 23, 2019 | 253 day(s) passed

Images

Supporters :
0
  • Created bugs: 28
View profile

Bug comments - 1

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Փոխանցված է Էրեբունի վարչական շրջան:

September 25, 2019 18:42

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!