Search
Add bug

Անհարմար թեքահարթակ, սխալ նախագծված, սյուները խանգարում են, թեքահարթակն էլ պատին կպած է

Address: 44 Կոմիտասի պողոտա, Երևան 0051, Հայաստան
Status: New
Date: September 10, 2019 | 11 day(s) passed

Images

Supporters :
2

Bug comments - 0

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!