Search
Add bug

Անհարմար թեքահարթակ, սխալ նախագծված, սյուները խանգարում են, թեքահարթակն էլ պատին կպած է

Address: 44 Կոմիտասի պողոտա, Երևան 0051, Հայաստան
Status: Forwarded to the administrative district
Date: September 10, 2019 | 261 day(s) passed

Images

Supporters :
2

Bug comments - 1

Bug status was changed from "New" to "Forwarded to the administrative district"

CityBugs Administrator

Փոխանցվել է Արաբկիր վարչական շրջան:

September 23, 2019 20:41

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!