Search
Add bug

Տիգրան Մեծի պող–ից դեպի ձախը փակ է Քրիստափոր փ

Category: Transport
Address: 51 Տիգրան Մեծի պողոտա, Երևան, Հայաստան
Status: New
Date: March 20, 2019 | 334 day(s) passed

Images

Supporters :
0

Bug comments - 1

Aram Darbinyan

Խաչմերուկը այդքան էլ փոքր չէ, ժամանակին ձախը բաց է եղել: Տիգրան Մեծից Քրիստափորով դեպի Խորենացի երթևեկելու համար անհրաժեշտ է հետադարձ կատարել Սևանի կամ Գլինկաի փողոցներից, իսկ այդ խաչմերուկներում համարյա միշտ խցանում է:

March 20, 2019 14:04

If you want to comment or like this bug join CityBugs right now!

From same user